اعلام نظرات

به شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن مهندسین مشاور
موضوع : اعلام نظرات
با سلام
        احتراماً نظر به اینکه از طریق کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث مقرر است با مشارکت تشکلهای - انجمن های صنفی مشاوران  و پیمانکاران عمرانی و انبوه سازان و تشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در راستای بهبود فضای کسب کار در صنعت احداث و مشکلات این صنوف، با تلاش کمسیون مذکور از طریق معاونت امور عمرانی و شهرداری تبریز پیگیری گردد، لذا خواهشمند است نکته نظرات آن شرکت در مورد ارجاع کارها، قراردادها، پرداخت مطالبات و .... تا تاریخ 98/10/30  به دفتر انجمن اعلام تا جمع بندی و به مراجع ذیربط منعکس و پیگیری شود.

 
                                                                                                                                                           با احترام رئیس هیات مدیره
                                                                                                                                                                                ابراهیم صومی
                                                                                                                                                                     از طرف انوشیروان ساعدی