سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی

با توجه به این که براساس نامه شماره 601828 تاریخ 98/10/21 امور نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه کشور امکان بررسی هم زمان پرونده های تغییر افراد و در ارتقاء یا اضافه نمودن تخصص جدید وجود ندارد.