تصویب نامه هیئت وزیران

به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای /     طرح های سرمایه ای،دستگاه های اجرایی مکلفند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در الویت قرار دهند.