بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعلام بانک مرکزی سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک ها 45 میلیون تومان تعیین شد.