سازمان برنامه و بودجه کشور- بخشنامه به دستگاه های اجرایی مهندسان مشاور

دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور