جامعه مهندسان مشاور و سازمان تامین اجتماعی

گزارش جلسه مورخ 98/3/10 جامعه مهندسان مشاور و سازمان تامین اجتماعی