مدیران محترم عامل شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن

از: انجمن مهندسین مشاور استان
به: مدیران محترم عامل شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن
مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور...............................
موضوع : در رابطه با تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه انجمن
با سلام
      احتراماً باستحضار مدیران محترم شرکتهای عضو انجمن میرساند مقرر بود مجمع عمومی عادی سالانه انجمن و انجام تجدید انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرس انجمن در اواسط خرداد ماه سالجاری انجام پذیرد که مصادف با ایام شیوع کرونا در کشور شد و در مکاتبات و تماسهای لازم که با مسئولین محترم در ادارۀ کار- رفاه و تامین اجتماعی استان تاکنون صورت گرفته در چهارچوب دستورالعمل های صادره که برگزاری این قبیل اجتماعات را تا اطلاع ثانوی ممنوع داشته صدور مجوز تشکیل جلسه مجمع را به اطلاع ثانوی از سوی آن اداره موکول کرده اند. پی گیریها و مکاتبات در این زمینه ادامه دارد و در صورت اخذ مجوز در اولین فرصت با نشر آگهی در روزنامه محلی و اطلاع رسانی بموقع زمان و محل تشکیل جلسه و تشریفات ثبت اسامی داوطلبین در انتخابات به استحضار مدیران محترم شرکتهای عضو خواهد رسید.