سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به پیوست تصویر شماره 129340/99 تاریخ 99/3/24 رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت به انضمام نامه شماره 900/99/34998 تاریخ 99/04/07 معاون محترم وزیر کشور و دبیر ستاد هماهنگی و پی گیری مناسب سازی کشور برای آگاهی و رعایت مفاد ضوابط مذکور ارسال می گردد.