سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

دوره های آموزشی سیستم های مقاوم فلزی و بتنی به مدت 12 ساعت ویژه رشته های مهندسی عمران روزهای دوشنبه و سه شنبه در تاریخ 99/6/31 و 99/7/1 از ساعت 8 صبح تا 14 با تدریس آقای دکتر مرادی شقاقی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.